Informačná doložka pre zmluvných partnerov

1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Adamietz sp. z o.o., so sídlom v meste Strzelce Opolskie, ulica Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, číslo REGON: 532242263, DIČ: 7561836633, spoločnosť zapísaná v registri podnikateľských subjektov Vnútroštátneho súdneho registra (KRS) pod číslom 0000100273.

2. Kontaktné údaje Zodpovednej osoby, na ktorú sa možno obrátiť s dotazmi a obavami týkajúcimi sa bezpečnosti a používania vašich údajov, sú nasledovné:

Kamil Durnaś, e-mail: iod@adamietz.pl, tel.: 791-29-32-32.

3. Máte právo na prístup k údajom, ich opravu, právo požadovať ich vymazanie, a taktiež právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať proti spracúvaniu údajov.

4. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa údaje spracúvajú v rozpore so zákonnými požiadavkami. V Poľsku je týmto orgánom predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

5. Údaje budú spracúvané za účelom:
1) uzatvorenia a plnenia zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom a vykonanie potrebných zúčtovaní v súvislosti s jej uzatvorením – po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy, a po jej ukončení budú osobné údaje spracúvané po dobu nevyhnutnú na preukázanie správnosti splnenia povinností z nej vyplývajúcich až do uplynutia lehôt uvedených v predpisoch o archivácii (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR) ;

2) plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa, najmä daňových a ohlasovacích – po dobu nevyhnutnú na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa, najmä do uplynutia premlčacej lehoty pre daňové povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR) ;

3) realizácie nižšie popísaného oprávneného záujmu Prevádzkovateľa – po dobu nevyhnutnú na splnenie tohto záujmu, avšak v tomto rozsahu najdlhšie do doby uznania vašej námietky za opodstatnenú vzhľadom na špecifickú situáciu, najdlhšie však po dobu 5 rokov odo dňa ukončenia zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR);

Po ukončení spracúvania sa údaje vymažú.

6. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť uzatvorenia zmluvy.

7. Základom spracúvania údajov je aj čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, t.j.oprávnený záujem Prevádzkovateľa, a to zabezpečenie potrebného zúčtovania v súvislosti s uzatvorenou zmluvou, uplatňovanie nárokov a budovanie vzťahov a imidžu.

8. Príjemcami vašich osobných údajov môžu byť:
a) daňové úrady;
b) banky;
c) subjekty spolupracujúce v oblasti právnych a daňových služieb;
d) zmluvní partneri Prevádzkovateľa (za účelom plnenia uzatvorených zmlúv);
e) subjekty alebo orgány oprávnené získavať osobné údaje na základe právnych predpisov (vrátane súdov, prokurátorov, súdnych exekútorov, regulačných a dozorných orgánov);
f) poskytovatelia IT riešení.

9. Prevádzkovateľ nemá v úmysle prenášať vaše údaje mimo EHP alebo ich poskytovať medzinárodným organizáciám.

10. Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vykonávanému na základe oprávnených záujmov – môžete namietať z dôvodov súvisiacich s vašou špecifickou situáciou.

11. Nebudete podliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje.

Informačná doložka pre kontaktné osoby, obchodných zástupcov zmluvného partnera a výkonných pracovníkov, ktorých údaje Prevádzkovateľ spracúva za účelom riadneho splnenia zmluvy so zmluvným partnerom

1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Adamietz sp. z o.o., so sídlom v meste Strzelce Opolskie, ulica Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, číslo REGON: 532242263, DIČ: 7561836633, spoločnosť zapísaná v registri podnikateľských subjektov Vnútroštátneho súdneho registra (KRS) pod číslom 0000100273.

2. Kontaktné údaje Zodpovednej osoby, na ktorú sa možno obrátiť s dotazmi a obavami týkajúcimi sa bezpečnosti a používania vašich údajov, sú nasledovné:

Kamil Durnaś, e-mail: iod@adamietz.pl, tel.: 791-29-32-32.

3. Máte právo na prístup k údajom, ich opravu, právo požadovať ich vymazanie, a taktiež právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať proti spracúvaniu údajov.

4. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa údaje spracúvajú v rozpore so zákonnými požiadavkami. V Poľsku je týmto orgánom predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

5. Základom spracúvania údajov je aj čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, t.j.oprávnený záujem Prevádzkovateľa, a to zabezpečenie prevádzkovej kontinuity Prevádzkovateľa, realizácie kontaktu so zmluvnými partnermi, riadneho splnenia zmlúv so zmluvnými partnermi, odbornej spolupráce, prijímania a podávania ponúk a vedenia elektronickej korešpondencie v podnikateľských a administratívnych procesoch súvisiacich s predmetom podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa.

6. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť vykonania procesov uvedených v bode 5 zo strany Prevádzkovateľa a jeho zmluvného partnera (v mene ktorého konáte).

7. Príjemcami vašich osobných údajov môžu byť:
a) daňové úrady;
b) banky;
c) subjekty spolupracujúce v oblasti právnych a daňových služieb;
d) zmluvní partneri Prevádzkovateľa (za účelom plnenia uzatvorených zmlúv);
e) subjekty alebo orgány oprávnené získavať osobné údaje na základe právnych predpisov (vrátane súdov, prokurátorov, súdnych exekútorov, regulačných a dozorných orgánov);
f) poskytovatelia IT riešení.

8. Prevádzkovateľ nemá v úmysle prenášať vaše údaje mimo EHP alebo ich poskytovať medzinárodným organizáciám.

9. Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vykonávanému na základe oprávnených záujmov – môžete namietať z dôvodov súvisiacich s vašou špecifickou situáciou.

10. Nebudete podliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje.

Náborová doložka bez súvislosti s konkrétnym náborovým procesom s možnosťou odvolania súhlasu so sprístupnením údajov kapitálovo prepojeným spoločnostiam

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Adamietz sp. z o.o., so sídlom v meste Strzelce Opolskie, ulica Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, číslo REGON: 532242263, DIČ: 7561836633, spoločnosť zapísaná v registri podnikateľských subjektov Vnútroštátneho súdneho registra (KRS) pod číslom 0000100273.

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby, na ktorú sa možno obrátiť s dotazmi a obavami týkajúcimi sa bezpečnosti a používania vašich údajov, sú nasledovné:

Kamil Durnaś, e-mail: iod@adamietz.pl, tel.: 791-29-32-32.

Máte právo na prístup k údajom, ich opravu, právo požadovať ich vymazanie, a taktiež právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť údajov.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa údaje spracúvajú v rozpore so zákonnými požiadavkami. V Poľsku je týmto orgánom predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť zúčastniť sa náborového procesu.

Právny základ spracúvania vašich údajov:

a) v rozsahu vami zaslaných bežných údajov sa tieto údaje spracúvajú za účelom posúdenia vašej kandidatúry na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR), ktorý vyjadrujete zaslaním nám svojej žiadosti o zamestnanie,

b) v rozsahu potrebnom na to, aby Prevádzkovateľ mohol splniť svoje zákonné povinnosti, napr. žiadosť o vykonanie vstupnej preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci, je čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR,

c) v rozsahu vami zaslaných údajov špeciálnej kategórie (čl. 9 ods. 1 GDPR) sa tieto údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, ktorý vyjadrujete zaslaním nám svojej žiadosti (čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR).

Osobné údaje budú spracúvané po dobu 3 rokov, po uplynutí ktorej sa vymažú.

Ak udelíte dodatočný súhlas so sprístupnením vašich osobných údajov spoločnostiam kapitálovo prepojeným s Prevádzkovateľom [hyperlink na zoznam Spoločností], budú v tomto rozsahu údaje spracúvané týmito spoločnosťami podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR po dobu uvedenú v obsahu súhlasu, najdlhšie však do odvolania súhlasu so spracovaním údajov, po uplynutí ktorej budú vymazané.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle prenášať vaše údaje príjemcom mimo EHP, t.j. do tretích krajín, ani ich poskytovať medzinárodným organizáciám

V rozsahu, v akom sa údaje spracúvajú na základe samostatného súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. To však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré bolo vykonané pred jeho odvolaním.

Príjemcami vašich údajov môžu byť:

a) spoločnosti kapitálovo prepojené s Prevádzkovateľom (v prípade vyjadrenia samostatného súhlasu),

b) subjekty alebo orgány oprávnené získavať osobné údaje na základe právnych predpisov (vrátane súdov, prokurátorov, súdnych exekútorov, regulačných a dozorných orgánov),

f) poskytovatelia IT riešení.

Nebudete podliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje.

Náborová doložka v reakcii na pracovný inzerát na konkrétnu pozíciu s možnosťou odvolania súhlasu na účely budúceho náboru a so sprístupnením údajov spoločnostiam Skupiny Adamietz

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Adamietz sp. z o.o., so sídlom v meste Strzelce Opolskie, ulica Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, číslo REGON: 532242263, DIČ: 7561836633, spoločnosť zapísaná v registri podnikateľských subjektov Vnútroštátneho súdneho registra (KRS) pod číslom 0000100273.

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby, na ktorú sa možno obrátiť s dotazmi a obavami týkajúcimi sa bezpečnosti a používania vašich údajov, sú nasledovné:

Kamil Durnaś, e-mail: iod@adamietz.pl, tel.: 791-29-32-32.

Máte právo na prístup k údajom, ich opravu, právo požadovať ich vymazanie, a taktiež právo na obmedzenie spracúvania a právo na prenosnosť údajov.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa údaje spracúvajú v rozpore so zákonnými požiadavkami. V Poľsku je týmto orgánom predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

Údaje budú spracúvané na účely náboru. V prípade vyjadrenia dobrovoľného a nepovinného súhlasu budú údaje spracúvané aj na účely budúcich náborov uskutočňovaných Prevádzkovateľom.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie bude mať za následok nemožnosť zúčastniť sa náborového procesu.

Právny základ spracúvania vašich údajov:

a) v rozsahu nevyhnutnom na podniknutie činností smerujúcich k uskutočneniu náborového procesu a uzatvorenia zmluvy je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR, t.j. vaša výslovná žiadosť pred uzatvorením zmluvy;

b) v rozsahu potrebnom na to, aby Prevádzkovateľ mohol splniť svoje zákonné povinnosti, napr. žiadosť o vykonanie vstupnej preventívnej lekárskej prehliadky vo vzťahu k práci, je čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR,

c) v rozsahu, v ktorom vami zaslané bežné údaje presahujú katalóg uvedený v čl. 22 1 ods. 1 Zákonníka práce (jedná sa o poľský Zákonník práce – pozn. prekl.), sú tieto údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, ktorý vyjadrujete zaslaním nám svojej žiadosti o zamestnanie (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR);

d) v rozsahu vami zaslaných údajov špeciálnej kategórie (čl. 9 ods. 1 GDPR) sú tieto údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, ktorý vyjadrujete zaslaním nám svojej žiadosti o zamestnanie (čl. 9 ods. 2 písm. a GDPR).

Osobné údaje budú spracované do skončenia náborového procesu (ktorý bude trvať maximálne 3 mesiace od zverejnenia inzerátu), potom sa vymažú.

Ak udelíte dodatočný súhlas so spracovaním údajov na účely budúceho náboru, budú údaje v tomto rozsahu spracúvané podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR po dobu uvedenú v obsahu súhlasu, najdlhšie však do odvolania súhlasu so spracovaním údajov, po uplynutí ktorej budú vymazané.

Ak udelíte dodatočný súhlas s poskytnutím vašich osobných údajov spoločnostiam kapitálovo prepojeným s Prevádzkovateľom [hyperlink na zoznam Spoločností] / môžete zakaždým uviesť aj konkrétnu spoločnosť, ktorej môžu byť poskytnuté vaše údaje), budú v tomto rozsahu údaje spracúvané týmito spoločnosťami podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR po dobu uvedenú v obsahu súhlasu, najdlhšie však do odvolania súhlasu so spracovaním údajov, po uplynutí ktorej budú vymazané.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle prenášať vaše údaje príjemcom mimo EHP, t.j. do tretích krajín.

V rozsahu, v ktorom sa údaje spracúvajú na základe samostatného súhlasu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. To však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré bolo vykonané pred jeho odvolaním.

Príjemcami vašich údajov môžu byť:

a) spoločnosti kapitálovo prepojené s Prevádzkovateľom (v prípade vyjadrenia samostatného súhlasu),

b) subjekty alebo orgány oprávnené získavať osobné údaje na základe právnych predpisov (vrátane súdov, prokurátorov, súdnych exekútorov, regulačných a dozorných orgánov),

f) poskytovatelia IT riešení.

Nebudete podliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky alebo vás podobne významne ovplyvňuje.

ZOZNAM SPOLOČNOSTÍ, PRE KTORÉ SA VYKONÁVA NÁBOR
 1. ABM LOGISTIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v meste Strzelce Opolskie, ul. Gogolińska 10, 47 – 100 Strzelce Opolskie, spoločnosť zapísaná v registri podnikateľských subjektov Vnútroštátneho súdneho registra (KRS) vedenom Okresným súdom v Opolí (Opole), VIII. hospodárske oddelenie KRS, pod číslom 0000358268, DIČ: 7561958885, REGON: 160333861, základné imanie: 2.023.000,00 PLN;
 2. AGRO-POLEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Chociweli, Chociwel 1, 57 – 100 Strzelin, spoločnosť zapísaná v registri podnikateľských subjektov Vnútroštátneho súdneho registra (KRS) vedenom Okresným súdom pre Vratislav – Fabrycznú (Wrocław – Fabryczna) vo Vratislavi (Wrocław), IX. hospodárske pod číslom 0000164063, DIČ: 9140004451, REGON: 930622411, základné imanie:
  5.583.930,00 PLN,
 3. FORMOPEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v meste Strzelce Opolskie, ul. Braci Prankel 1, 47 – 100 Strzelce Opolskie, spoločnosť zapísaná v registri podnikateľských subjektov Vnútroštátneho súdneho registra (KRS) vedenom Okresným súdom v Opolí (Opole), VIII. hospodárske oddelenie KRS, pod číslom 0000345370, DIČ: 7542997648, REGON: 160312882, základné imanie: 800.000,00 PLN,
 4. KS KONSTRUKCJE STALOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Ozimke, ul. Kolejowa 1, 46 – 040 Ozimek, spoločnosť zapísaná v registri podnikateľských subjektov Vnútroštátneho súdneho registra (KRS) vedenom Okresným súdom v Opolí (Opole), VIII. hospodárske oddelenie KRS, pod číslom 0000058707, DIČ: 7541019569, REGON: 531024311, základné imanie: 7.518.000,00 PLN;
 5. OPEX spółka akcyjna so sídlom v Opolí (Opole), ul. Ozimska 153, 45 – 309 Opole, spoločnosť zapísaná v registri podnikateľských subjektov Vnútroštátneho súdneho registra (KRS) vedenom Okresným súdom v Opolí (Opole), VIII. hospodárske oddelenie, pod číslom 0000034624, DIČ: 7540335110, REGON: 530530130, základné imanie: 578.000,00 PLN;
Politika týkajúca sa súborov cookie – Súbory cookie a podobné technológie

1. Definície

1.1. Správca – Adamietz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídom v meste Strzelce Opolskie, ulica Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, číslo REGON: 532242263, DIČ: 7561836633, spoločnosť zapísaná v registri podnikateľských subjektov Vnútroštátneho súdneho registra (KRS) pod číslom 0000100273.

1.2. Súbory cookie – textové súbory, ktoré sa ukladajú v zariadení Používateľa pri používaní Webového sídla a akékoľvek iné podobné technológie používané na zhromažďovanie informácií o aktivite Používateľa na Webovom sídle. Súbory cookie môžu pochádzať od Správcu alebo od dôveryhodných partnerov Správcu.

1.3. Politika týkajúca sa súborov cookie – táto Politika týkajúca sa súborov cookie.

1.4. Webové sídlo – webové sídlo prevádzkované Správcom na adrese www.arpanel.pl

1.5. Používateľ – každá fyzická osoba navštevujúca Webové sídlo.

2. Na čo sa na Webovom sídle používajú Súbory cookie?

2.1. Správca používa nevyhnutné a preferenčné Súbory cookie. Kým nevyjadríte súhlas s používaním preferenčných Súborov cookie v rámci nášho Webového sídla, tieto sa nebudú spracúvať.

2.2. Nevyhnutné Súbory cookie sú počas používania Webového sídla vždy aktívne a nedajú sa vypnúť.

2.2. Správca využíva aj ďalšie technológie a technické riešenia, ktoré umožňujú prístup k informáciám uloženým v zariadení alebo v prehliadači Používateľa (napr. Local Storage, vďaka ktorému Správca získava prístup k informáciám ukladaným počas používania Webového sídla vo vymedzenej časti pamäti prehliadača Používateľa).

3. Aké typy Súborov cookie sa na Webovom sídle používajú?

3.1. Súbory cookie používané na Webovom sídle sú rozdelené do nasledujúcich kategórií:

TYP

POPIS

Nevyhnutné súbory cookie

Pozostávajú z nevyhnutných Súborov cookie, ktoré sú potrebné na umožnenie základných funkcionalít:

 • hidecta – ukladá stav súhlasu Používateľa so Súbormi cookie pre aktuálnu doménu.
 • cookiehub – na uloženie preferencií týkajúcich sa súhlasu so Súbormi cookie.

Preferenčné súbory cookie

Súbory cookie, ktoré sú nevyhnutne potrebné, ale môžu zlepšiť pohodlie Používateľa bez zhromažďovania údajov o správaní alebo osobných údajov:

 • _ga – Google Analytics nastavuje tento Súbor cookie na počítanie návštevníkov, relácií a kampaní a sledovanie používania Webového sídla na účely analytického prehľadu Webového sídla. Tento Súbor cookie ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo za účelom rozlíšenia jedinečných návštevníkov.
 • _gid – na ukladanie a počítanie zobrazení.
 • _gat – na čítanie a filtrovanie požiadaviek od botov.
 • wp-wpml_current_language – umiestnený WPML, umožňuje uložiť nastavenia jazyka.
 • _ga_* – Google Analytics vytvára tento súbor cookie na počítanie a ukladanie informácií o návštevách stránky.
 • file_count_files
 • ZacznikCV_count_files

Analytické súbory cookie

Súbory cookie, ktoré sledujú správanie Používateľov a zhromažďujú informácie o používaní webového sídla na analytické účely, umožňujú vlastníkom webového sídla pochopiť, ako návštevníci interagujú s webovým sídlom, a zaviesť vylepšenia týkajúce sa zvýšenia pohodlia používania.

Marketingové súbory cookie

Súbory cookie, ktoré sledujú správanie Používateľov a zhromažďujú údaje o tom, ako sa webové stránky používajú, najmä na marketingové účely. Tieto súbory cookie umožňujú vlastníkom webového sídla prispôsobiť reklamný a propagačný obsah na základe preferencií Používateľa a vzorov prehliadania, čím optimalizujú marketingové kampane tak, aby poskytovali personalizovanejšie a efektívnejšie skúsenosti Používateľa.

Nekategorizované

Vzťahujú sa na akékoľvek dodatočné Súbory cookie, ktoré nepatria do štyroch vyššie uvedených kategórií, alebo Súbory cookie s neznámym účelom.

4. Používajú sa na Webovom sídle Súbory cookie tretích strán?

4.1. Používaním Webového sídla môže Používateľ prijímať Súbory cookie od tretích strán spolupracujúcich so Správcom. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie:

TRETIA STRANA

POPIS

Poskytovatelia analytických služieb

Za účelom lepšieho pochopenia fungovania Webového sídla Správca spolupracuje s poskytovateľmi analytických služieb, ako napr. Google Analitycs, Google Maps.

Poskytovatelia týchto služieb môžu spracúvať vlastné súbory cookie, na ktoré Správca nemá vplyv a nezodpovedá za ne. Viac informácií o tom, ako poskytovatelia využívajú údaje Používateľov, nájdete tu:

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners

https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

5. Ako dlho sa uchovávajú jednotlivé Súbory cookie?

5.1. Nevyhnutné Súbory cookie::

 • hidecta – po dobu 1 relácie;
 • cookiehub – po dobu 1 roka;

5.2. Preferenčné Súbory cookie:

 • _ga – po dobu 400 dní;
 • _gid – po dobu 1 dňa;
 • _gat – po dobu 1 hodiny
 • wp-wpml_current_language – po dobu 1 relácie
 • _ga_* – po dobu 400 dní
 • file_count_files – natrvalo
 • ZacznikCV_count_files – natrvalo

5.3. Webové sídlo nepoužíva analytické, marketingové alebo iné Súbory cookie.

5.4. Po uplynutí vyššie uvedených období sa Súbory cookie vymažú.

6. Ako môžem zmeniť nastavenia súborov cookie?

6.1. Webové sídlo používa platformu na správu súhlasu, ktorú poskytuje Cookiehub, aby Používateľ mohol jednoduchšie spravovať svoje preferencie týkajúce sa Súborov cookie.

6.2. Pomocou platformy môže Používateľ zmeniť svoje nastavenia Súborov cookie. Platforma umožňuje:

a) získať podrobné informácie o Súboroch cookie používaných na Webovom sídle;
b) vyjadriť a odvolať súhlas s používaním Správcom voliteľných Súborov cookie;
c) zmeniť predtým zvolené nastavenia.

7. Je možné zmeniť nastavenia Súborov cookie z úrovne webového prehliadača?

7.1. Používanie Súborov cookie na zhromažďovanie údajov ich prostredníctvom, vrátane zíkania prístupu k údajom uloženým v zariadení Používateľa, si vyžaduje súhlas Používateľa. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

7.2. Povolenie nie je potrebné len v prípade Súborov cookie, ktorých použitie je nevyhnutné na poskytovanie telekomunikačnej služby (prenos dát za účelom zobrazenia obsahu).

7.3. Odvolanie súhlasu s používaním Súborov cookie je možné aj cez nastavenia prehliadača. Podrobné informácie o tom nájdete na nasledujúcich odkazoch:

a) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
b) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
c) Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
d) Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

7.4. Používateľ si môže kedykoľvek overiť stav svojich aktuálnych nastavení týkajúcich sa ochrany súkromia pre prehliadač, ktorý používa, prostredníctvom nástrojov dostupných na nasledujúcich odkazoch:

a) http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
b) http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

7.5. Keďže niektoré Súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie Webového sídla, zmena nastavení prehliadača môže spôsobiť, že niektoré služby nebudú správne fungovať, a dokonca môže úplne znemožniť používanie Webového sídla.

8. Súbory cookie používané ako súčasť nástrojov Google Analytics a Google Maps, ktoré sú spracúvané na základe vášho súhlasu, môžu byť prenášané do tretej krajiny, t.j. mimo EHP. V prípade prenosu osobných údajov mimo Európsky hospodársky priestor nemusí daná krajina zabezpečiť dostatočnú ochranu osobných údajov, nemusí zabezpečiť realizáciu práv podľa GDPR, môže dôjsť k porušeniu ochrany osobných údajov. Upozorňujeme, že prenos osobných údajov mimo EHP môže zahŕňať vysoké riziko nezaistenia dostatočnej bezpečnosti spracúvaných osobných údajov.

9. Zmeny Politiky ochrany súkromia

9.1. Politika sa priebežne overuje a v prípade potreby aktualizuje.

9.2. Aktuálna verzia Politiky bola prijatá a je platná od … 2024.

Politika ochrany súkromia Webového sídla

1. Definície:

1.1. Prevádzkovateľ – Adamietz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, so sídlom v meste Strzelce Opolskie, ulica Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, číslo REGON: 532242263, DIČ: 7561836633, spoločnosť zapísaná v registri podnikateľských subjektov Vnútroštátneho súdneho registra (KRS) pod číslom 0000100273.

1.2. Osobné údaje – sú informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu, vrátane IP zariadenia, online identifikátora a informácií zhromaždených prostredníctvom súborov cookie a inej podobnej technológie.

1.3. Politika– táto Politika ochrany súkromia.

1.4. GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

1.5. Webové sídlo – webové sídlo prevádzkované Prevádzkovateľom na adrese www.adamietz.pl.

1.6. Používateľ – každá fyzická osoba, ktorá navštevuje Webové sídlo alebo používa jednu alebo viacero služieb alebo funkcionalít opísaných v Poliike.

2. Spracúvanie Osobných údajov v súvislosti s používaním Webového sídla

2.1. V súvislosti s používaním Webového sídla Používateľom zhromažďuje Prevádzkovateľ údaje v rozsahu potrebnom na poskytovanie ponúkaných jednotlivých služieb. Podrobné pravidlá a účely spracúvania Osobných údajov zhromažďovaných pri používaní Webového sídla Používateľom sú popísané nižšie.

2.2. Vo veciach súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Zodpovednú osobu:

Kamil Durnaś

Telefónne číslo: 791-29-32-32

e-mail: iod@adamietz.pl

3. Účel a právny základ spracúvania Osobných údajov na Webovom sídle

3.1. Osobné údaje všetkých osôb, ktoré používajú Webové sídlo, sa Prevádzkovateľom spracúvajú:

a) za účelom poskytovania elektronických služieb v rozsahu sprístupňovania Používateľom obsahu zhromažďovaného na Webovom sídle – potom je právnym základom spracúvania nevyhnutnosť spracúvania na plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR);

b) za účelom zistenia a vymáhania nárokov alebo obrany pred nárokmi – právnym základom spracúvania sú oprávnené záujmy Prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR), spočívajúci v ochrane jeho práv;

c) za účelom umožnenia kontaktu s Prevádzkovateľom prostredníctvom kontaktného formulára;

d) za účelom umožnenia posielania žiadostí o zamestnanie u Prevádzkovateľa v súvislosti s konkrétnym náborovým procesom (v takom prípade platí nižšie uvedená doložka [odkaz na doložku]) alebo bez súvislosti s konkrétnym náborovým procesom (v takom prípade platí nižšie uvedená doložka [odkaz na doložku]).

4. Súbory cookie

4.1. Prevádzkovateľ v rámci Webového sídla používa súbory cookie. Účely a pravidlá týkajúce sa používania súborov cookie nájdete v Politike týkajúcej sa súborov cookie [odkaz na Politiku týkajúcu sa súborov cookie].

5. Doba spracúvania Osobných údajov

5.1. Doba spracúvania Osobných údajov Prevádzkovateľom závisí od druhu poskytovanej služby a účelu spracúvania. Údaje sa spracúvajú spravidla po dobu poskytovania služby, do odvolania vyjadreného súhlasu alebo podania účinnej námietky proti spracúvaniu údajov v prípadoch, keď je právnym základom spracúvania údajov oprávnený záujem Prevádzkovateľa.

5.2. Doba spracúvania údajov môže byť predĺžená, ak je spracúvanie nevyhnutné na zistenie a uplatnenie prípadných nárokov alebo obranu proti nárokmi, a po uplynutí tejto doby len v prípade a v rozsahu vyžadovanom zákonom. Po uplynutí doby spracúvania sa údaje nenávratne vymažú.

6. Práva Používateľa

6.1. Používateľ má právo na prístup k obsahu údajov, právo požadovať ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý sa zaoberá ochranou Osobných údajov.

6.2. Používateľ má tiež právo namietať proti spracúvaniu údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme Prevádzkovateľa, z dôvodov týkajúcich sa jeho špecifickej situácie.

7. Príjemcovia osobných údajov

7.1. V súvislosti s poskytovaním služieb budú Osobné údaje sprístupňované externým subjektom, vrátane najmä poskytovateľov IT služieb, ktoré umožňujú správne používanie Webového sídla.

7.2. V prípade získania súhlasu Používateľa môžu byť jeho údaje poskytnuté aj iným subjektom pre ich vlastné účely, vrátane marketingových účelov.

7.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo sprístupniť vybrané informácie o Používateľovi príslušným orgánom alebo tretím stranám, ktoré o tieto informácie požiadajú, na základe príslušného právneho základu a v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov.

8. Prenos Osobných údajov mimo EHP

8.1. Vaše údaje môžu byť prenesené mimo EHP v prípadoch uvedených v Politike týkajúcej sa súborov cookie.

9. Bezpečnosť Osobných údajov

9.1. Prevádzkovateľ priebežne vykonáva analýzu rizík, aby zabezpečil, že Osobné údaje budú spracúvané bezpečným spôsobom – predovšetkým zabezpečí, aby k údajom mali prístup len oprávnené osoby a len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné vzhľadom na nimi vykonávané úlohy. Prevádzkovateľ dbá na to, aby všetky operácie s Osobnými údajmi boli evidované a vykonávané len oprávnenými zamestnancami a spolupracovníkmi.

9.2. Prevádzkovateľ podniká všetky nevyhnutné opatrenia, aby jeho subdodávatelia a iné spolupracujúce subjekty tiež dávali záruku uplatňovania primeraných bezpečnostných opatrení zakaždým, keď spracúvajú Osobné údaje na žiadosť Prevádzkovateľa.

10. Zmeny Politiky ochrany súkromia

10.1. Politika sa priebežne overuje a v prípade potreby aktualizuje.

10.2. Aktuálna verzia Politiky bola prijatá a je platná od 01. 01. 2023.

Informacja o monitoringu

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V RÁMCI VIDEOMONITOROVANIA

Podľa čl. 13 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR), nižšie uvádzame tieto informácie: 

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť Adamietz sp. z o.o., so sídlom v meste Strzelce Opolskie, ulica Braci Prankel 1, 47-100 Strzelce Opolskie, číslo REGON: 532242263, DIČ: 7561836633, spoločnosť zapísaná v registri podnikateľských subjektov Vnútroštátneho súdneho registra (KRS) pod číslom 0000100273.

Zodpovednou osobou je Kamil Durnaś, tel. 791-293-232, e-mail: iod@adamietz.pl

 1. Účely spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Vaše osobné údaje vo forme fyzickej podobizne sú spracúvané v rámci videomonitorovania, t.j. pomocou zariadení na záznam obrazu (bez zvuku). Vyššie uvedené osobné údaje budú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR v súvislosti s realizáciou oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ, ktorými sú ochrana osôb a majetku v areáli závodu a dôvernosť informácií, ktorých sprístupnenie by mohlo Prevádzkovateľ vystaviť škode. Takto získané osobné údaje sú neustále sledované pracovními ostrahy, priebežne zaznamenávané pre neskoršie overenie a slúžia na monitorovanie majetku po ukončení práce v areáli Závodu.

Vyššie uvedené osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ výhradne na účely, na ktoré boli zhromaždené.

 1. Príjemcovia osobných údajov a iné subjekty

V prípade potreby môžu byť údaje poskytované týmto príjemcom:

 • „Gwarant” Agencja Ochrony S.A. so sídlom v Opolí (Opole);
 • Tretím stranám, ktoré preukážu, že spracúvanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov sledovaných týmito stranami.

Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj subjektom, ktoré sa v zmysle predpisov nepovažujú za príjemcov údajov, t.j. orgánom verejnej moci, ktoré môžu prijímať osobné údaje získané monitorovaním v rámci konkretného konania v súlade s právom Európskej únie alebo právom členského štátu. Medzi takéto subjekty patria najmä orgány činné v trestnom konaní a súdy.

 1. Doba uchovávania údajov
 2. a) Vaše osobné údaje budú uchovávané napr. po dobu nepresahujúcu 1 mesiac odo dňa zaznamenania;
 3. b) Ak sú obrazové záznamy dôkazom v konaní vedenom podľa zákona alebo Prevádzkovateľ zistí, že môžu byť dôkazom v takomto konaní, tak sa lehota na uchovávanie osobných údajov predĺži až do právoplatného skončenia konania;
 4. c) Po uplynutí lehôt uvedených v písmenách a) a b) sa obrazové záznamy obsahujúce osobné údaje získané v dôsledku monitorovania natrvalo vymažú, pokiaľ zvláštne predpisy neustanovujú inak.
 5. Povinnosť poskytnúť údaje

Poskytnutie údajov je dobrovoľné, je však nevyhnutné pre pobyt v areáli Závodu.

 1. Automatizované rozhodovanie a prenos údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania, uvedeného v čl. 22 ods. 1 a 4 GDPR. Osobné údaje tiež nebudú prenášané do zahraničia, vrátane tretích krajín, t. j. krajín iných ako členské štáty EÚ, Island, Nórsko alebo Lichtenštajnsko.

 1. Práva dotknutej osoby

Na základe a s výhradou obmedzení vyplývajúcich z čl. 15-22 GDPR máte právo na:

1) právo na prístup k svojim osobným údajom a na získanie ich kópie;

2) právo na opravu svojich osobných údajov;

3) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

4) právo na vymazanie osobných údajov;

5) právo na prenosnosť údajov;

6) právo namietať proti spracúvaniu;

7) právo podať sťažnosť Predsedovi Úradu na ochranou osobných údajov.

 1. Ostatné informácie

Monitorovanie sa vykonáva v areáli celého závodu, vrátane parkoviska, chodieb a všetkých miestností, s výnimkou sanitárnych miestností, šatní, jedální, sociálnych miestností a oddychových miestností.